Αίτηση

Αίτηση

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(για εταιρείες, συμπληρώνεται εφόσον τα στοιχεία είναι διαφορετικά από αυτά του νόμιμου εκπροσώπου)

Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

(συμπληρώνεται σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής είναι διαφορετική από τη διεύθυνση του πεδίου Α.)

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο